Zákon o DPH.

 

Vypustenie zábezpeky na daň.

Od roku 2019 sa úplne ruší inštitút zábezpeky na daň, ktorú bol v niektorých prípadoch povinný zložiť budúci platiteľ dane pri registrácii.

 

Zavedenie nových pravidiel zdaňovania pri poskytovaní poukazov.

Zákon s účinnosťou od 1.10.2019 definuje nový pojem POUKAZ. Chápe ním nástroj, s ktorým je spojený nárok držiteľa na získanie zodpovedajúceho tovaru, alebo služby. Podstatou zavedenia tejto definície a pravidiel zdaňovania je skutočnosť, že dani z pridanej hodnoty bude podliehať už samotné vydanie poukazu, prípadne jeho nákup / predaj prostredníctvom distribútorov. Doteraz dani podliehalo až samotné dodanie tovaru / služby, pri konečnom uplatnení poukazu;  vystavenie poukazu, prípadne jeho ďalší predaj nepodliehal dani.  S účinnosťou od 1.10.2019 sa bude DPH hradiť štátu, už na začiatku reťazca, teda pri vystavení poukazu, a samotné dodanie tovaru, alebo služby na konci procesu nebude podliehať dani z pridanej hodnoty.

Situácia však v reálnom živote nie je taká jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Nie vždy pri vystavení poukazu je jasné, čo sa za neho kúpi ( bude budúca kúpa tovaru / služby  podliehať 20% dani, alebo 10% dani ? ), a kde sa poukazu uplatní ( v tuzemsku ? aj v iných štátoch  EU ? ). Preto zákon rozlišuje dva druhy poukazov, a to jednoúčelové a viacúčelové. Podstatu týchto výrazov však musíme chápať jedine v zmysle definícii Zákona o DPH.

Jednoúčelový poukaz, predstavuje taký poukaz, pri ktorom v čase  jeho vystavenia je známe miesto dodania tovaru / služby ( tzn. vieme určiť, či finálna výmena poukazu za tovar/službu  bude vôbec podliehať DPH na Slovensku, alebo nie ), a tiež vieme určiť v akej sadzbe bude daň splatná  ( príklad : poukaz vydaný pre použitie v sieti kamenných obchodov s elektronikou na Slovensku – vieme miesto použitia, aj sadzbu DPH, lebo dodanie sa bude uskutočňovať na Slovensku, a dodanie elektroniky bude vždy podliehať 20% dani ). DPH sa odvedie pri vystavení, prípadne postupnej distribúcii poukazu.

Pokiaľ takéto parametre pri vystavení poukazu nie sú známe ( napríklad poukaz sa bude týkať ľubovoľného nákupu v supermarkete TESCO, kde sa nachádzajú tovary s rôznymi sadzbami dane, alebo poukaz bude možné použiť cez e-shop, kde si ho môžu uplatniť rôzni zákazníci z celej EU ),  pôjde o viacúčelový poukaz, kedy nie je možné pri jeho vystavení určiť daňový režim. DPH sa v tomto prípade neodvedie pri vystavení, ale až pri jeho výmene za tovar. Tiež bude dôležité vedieť, za akú hodnotu finálny využívateľ  poukazu tento získal, či nominálnu, alebo nižšiu, lebo táto hodnota bude predstavovať základ pre výpočet dodávky tovaru / služby.

Pre podnikateľov, ktorý pri podpore predaja využívajú takýto druh benefitu pre zákazníkov, bude toto nové pravidlo predstavovať určité administratívne zaťaženie, a to či už pri správnom daňovom nastavení vystavania poukazu, alebo zabezpečenia správneho režimu  pri jeho finálnom použití, aby neprišlo k neodvedeniu DPH, alebo naopak k dvojitému odvodu dane, mylnému odvodu vyššej dane, čo by mohlo narušiť ich cash flow.

Pravidlo zákon zavádza až od 1.10.2019.

 

Zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby.

Od 1.1.2019 podliehajú ubytovacie služby 10% nej sadzbe dane.

 

Zmena pravidiel pri dodaní stavby a nájme nehnuteľností.

Do konca roku 2018 platilo, že dodanie stavby po 5 rokoch od prvej kolaudácie, je oslobodené od DPH. Platiteľ, ktorý stavbu dodával, sa ale mohol rozhodnúť, že aj takéto dodanie po 5 rokoch bude podliehať DPH. Tzn. dodanie stavby do lehoty 5 rokov od prvej kolaudácie vždy podliehalo dani, po 5 rokoch bolo na rozhodnutí daňovníka.

Od 1.1.2019 sa DPH povinne bude aplikovať aj na také situácie, ak bola stavba opätovne kolaudovaná z dôvodu zmeny užívania a stavebných prác, alebo prišlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby, ak náklady na tieto práce boli ≥ 40% z hodnoty stavby. V takomto prípade začne plynúť nové päťročné obdobie pre povinnú aplikáciu dane.

Zmena v zákone týmto sleduje, aby dani povinne podliehali nie len dodávky nových budov, ale aj budov, ktoré prešli takými zmenami a rekonštrukciami, že ich môžeme považovať do istej mieri za nové budovy.

Podstatnejšou zmenou v tomto paragrafe je však skutočnosť, že zákon od 1.1.2019 neumožňuje sa rozhodnúť podnikateľom, ktorý dodávajú stavbu  určenú na bývanie, byt, apartmán v bytovom dome, po povinnej lehote zdanenia, ako je uvedené vyššie, že dodanie bude podliehať dani.

Podobná situácia je pri nájme takýchto nehnuteľností. Nájom nehnuteľností je vo všeobecnosti oslobodený od DPH. Podnikateľ  – prenajímateľ sa ale môže rozhodnúť, že nájom bude podliehať dani, pokiaľ je jeho zákazníkom tiež podnikateľ. Od 1.1.2019 však táto voľba neexistuje pri nájme bytu, rodinného domu a nájme apartmánu v bytovom dome alebo ich častí. Takýto prenájom bude vždy oslobodený od DPH. Dôvodom zavedenia tohto ustanovenia je zamedzenie uplatňovania odpočtu DPH z kúpy takýchto nehnuteľností. Podnikatelia,  ktorí kupovali nehnuteľnosti na bývanie do svojho podnikania, so zámerom ich ďalšieho prenájmu, alebo predaja si pri v prípade, že toto plnenie podliehalo DPH, mohli uplatniť odpočet dane pri kúpe. V zásade platí, že pokiaľ takáto ďalšia dodávka podlieha dani, podnikateľ má nárok na uplatnenie odpočtu. Ak ďalšie dodanie tovaru/služby nepodlieha DPH, lebo ide o oslobodené plnenie, nevzniká nárok na odpočet dane, prípadne je potrebné urobiť pomernú úpravu odpočtu dane aj po rokoch, kedy nastane zmena skutočnosti. Podnikateľom, ktorí majú vo svojom účtovníctve nehnuteľnosti na bývanie, sa týmto znižuje okruh argumentov pre obhajobu odpočtu dane, a skôr sa približujú k povinnosti vrátenia pomernej časti odpočítanej dane, prípadne pri kúpe novej nehnuteľnosti na bývanie v závislosti od ďalšieho nakladania s ňou musia dobre zvážiť, či im nárok na odpočet vôbec vzniká. Na nájomné zmluvy, na základe ktorých boli dané nehnuteľnosti do užívania do konca roku 2018, sa vzťahujú pravidlá platné do konca roku 2018, tzn. nájom môže stále podliehať dani, až do ukončenia záväzkového vzťahu.

 

Iné zákony.

 

Virtuálna mena a daň z príjmov.

Zákon o dani z príjmov s účinnosťou od 1.10.2018 po prvý krát definuje virtuálnu menu. Príjmom / výnosom sa rozumie aj výmena virtuálnej meny za majetok, inú virtuálnu menu, službu, alebo odplatný prevod VM. V prípade výmeny virtuálnej meny, sa príjem ocení reálnou hodnotou v čase výmeny. Podnikatelia si budú môcť uplatniť ako výdavok obstarávaciu cenu ak bola VM obstaraná kúpou, alebo reálnu hodnotu, ak bola nadobudnutá výmenou. Zákon je potrebné v tomto smere aplikovať už pri podávaní priznania za rok 2018.

 

Zavedenie dane z poistenia.

Na odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v SR sa zavádza daň z poistenia. Osobou povinnou hradiť daň bude poisťovateľ, poistník, ak zaplatil poistenie zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku, a právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady z poistenia, ak sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku. Sadzba dane je 8% a zdaňovacie obdobie je kalendárny štvrťrok.

 

Príspevok na rekreáciu.

Od januára môžu zamestnanci firiem, ktoré zamestnávajú aspoň 50 osôb žiadať o príspevok na rekreáciu na Slovensku, podmienkou je že zamestnanec pracuje v spoločnosti aspoň 2 roky. Zamestnávateľ preplatí 55% výdavkov na rekreáciu, maximálne však 275 € ročne. Takéto príspevky nebudú podliehať dani, ani povinnému poisteniu, pre zamestnávateľa budú daňovým výdavkom. Pre menšie spoločnosti nebudú tieto príspevky povinné, môžu ich však poskytnúť zamestnancom za tých istých podmienok. Rekreačné poukazy ako náklad budú môcť uplatniť vo svojom účtovníctve aj živnostníci.

 

E kasy.

Od júla 2019 budú pre podnikateľov, ktorí používajú klasickú registračnú pokladnicu povinné tzv. online registračné pokladnice, alebo virtuálne registračné pokladnice ( e kasy ), ktoré budú prepojené s finančnou správou.

 

Od januára sa zavádza povinný odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 %.

 

Minimálna mzda sa zvyšuje zo 480 € na 520 €.

 

Minimálne odvody pre živnostníkov do sociálnej poisťovne budú od 1.1.2019 vo výške 158,11 € a do zdravotnej poisťovne 66,78 €.

 

Od 1.1.2019 sa daňový bonus na dieťa zvyšuje z 21,56 € na 22,17 €, v prípade dieťaťa do 6 rokov je od apríla 2019 daňový bonus zvýšený na dvojnásobok, tzn. 44,34 € mesačne.

 

Nezdaniteľná časť na daňovníka sa zvyšuje z 3 803,33 € ročne na 3 937,35 € ročne.