a) Zostavenie a schválenie

Účtovná závierka sa zostavuje v štruktúre podľa veľkostnej kategórie účtovnej jednotky, a to najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje. Sprácovi dane sa predkladá v termíne daňového priznania. Valnému zhromaždeniu alebo jedinému spoločníkovi sa predkladá do 6 mesiacov od  skončenia účtovného obdobia.  Schválenú účtovnú jednotku alebo oznámenie o dátume schválenia musí účtovná jednotka uložiť v registri najneskôr do jedného roka od ukončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Oznámenie o schválení je potrebné predložiť správcovi dane na formulári do 5 dní od jej schválenia.

 

b) Triedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín

Rozsah obsahu účtovnej závierky je závislý od veľkostného kritéria účtovnej jednotky. Účtovné jednotky delíme podľa § 2 ods. 5 Zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve na tri veľkostné kritéria :

Mikro účtovná jednotka

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z nasledovných podmienok:

Celková suma majetku
< 350 000 €

Čistý obrat
< 700 000 €

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
< 10 osôb

Zákonný predpis k obsahu účtovnej závierky:

Opatrenie MF SR z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Malá účtovná jednotka

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z nasledovných podmienok:

Celková suma majetku
> 350 000 € ale zároveň < 4 000 000 €

Čistý obrat
> 700 000 € ale zároveň < 8 000 000 €

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
> 10 ale zároveň < 50

Zákonný predpis k obsahu účtovnej závierky:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2.decembra 2015 č. MF/19927/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Veľká účtovná jednotka

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z nasledovných podmienok:

Celková suma majetku
> 4 000 000 €

Čistý obrat
> 8 000 000 €

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
> 50

Zákonný predpis k obsahu účtovnej závierky:

Opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.
  • Podmienky sa skúmajú za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia. Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto skupine, aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. Účtovná jednotka,ktorá spĺňa podmienky pre mikroúčtovnú jednotku, sa môže rozhodnúť, že bude postupovať ako malá účtovná jednotka.
  • Celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy, v netto vyjadrení
  • Čistým obratom sa rozumejú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zlav, príp. sa sem zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav, pokiaľ je predmetom činnosti účtovnej jednotky aj dosahovanie iných výnosov.

 

c) Povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom má:

a. Obchodná spoločnosť, ak povinne vytvára základné imanie a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému zostavujú ÚZ a za bezprostredne predchádzajúce obdobie sú splnené aspoň 2 z nasledovných  podmienok:

  1. Celková suma majetku presiahla 1 000 000 €
  2. Čistý obrat presiahol 2 000 000 €
  3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov jednom účtovnom období presiahol 30

b. Obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;

c. Spoločnosť, ktorá je bankou, správcovskou spoločnosťou a pod.

Účtovná závierka musí byť overená najneskôr do jedného roka od konca účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

d. Odporúčaná postupnosť najčastejších krokov pri zostavovaní účtovnej závierky v nasledovnej tabuľke kliknite tu >>