• Sadzba dane pre rok 2017 je 21%
  • Lehota pre podanie priznania do 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia
  • Na základe oznámenia v lehote podľa bodu vyššie možnosť predĺžiť lehotu o 3 mesiace, v prípade, že plynú daňovníkovi príjmy zo zdrojov v zahraničí o 6 mesiacov
  • Daň je splatná v termíne podania priznania

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb

Hradia sa na základe poslednej známej daňovej povinnosti (podľa posledného podaného daňového priznania, pri použití sadzby dane na aktuálne obdobie )  nasledovne :

  • Povinnosť < 2 500 €                               preddavky sa neplatia
  • Povinnosť  > 2 500 € a < 16 600 €         platí sa vo výške ¼ dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
  • Povinnosť >  16 600 €                            platí sa vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Možnosť požiadať správcu dane o stanovenie preddavkov inak, potrebné podať spolu so žiadosťou aktuálne účtovné výkazy.

UŽITOČNÉ
INFORMÁCIE