Cestovné náhrady upravuje Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách  tak pre zamestnancov, osobám činným na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru (potrebné dohodnúť v dohode), osobám ktoré sú v orgánoch právnickej spoločnosti (napr. konateľom) a pod.

V najbližších riadkoch poskytujeme stručný prehľad pravidiel platných pri poskytovaní cestovných náhrad:

Náhrady pri tuzemských pracovných cestách:

Pri tuzemských pracovných cestách prináleží osobe vyslanej na pracovnú cestu náhrada hlavne za stravu, preukázané cestovné výdavky, výdavky za ubytovanie, vedľajšie výdavky, výdavky na cesty na návštevu rodiny a pod. Všetky výdavky, okrem stravného musí táto osoba preukázať, teda zdokumentovať dokladmi o platbe. Výška stravného sa počíta v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni. Podľa § 5 spomínaného zákona patrí osobe na pracovnej ceste nasledovná náhrada:

Časové pásmo
od 1.12.2016

Pri trvaní cesty od 5 do 12 hodín vrátane
4,50 €

pri trvaní cesty nad 12 hodín do 18 hodín vrátane
6,70 €

pri trvaní cesty nad 18 hodín
10,30 €

V prípade, že má zamestnanec na pracovnej ceste poskytnuté bezplatné stravovanie v plnom rozsahu, zamestnávateľ stravné neposkytuje.  Ak má bezplatnú stravu poskytnutú čiastočne, stravné sa kráti nasledovne:

 • bezplatne poskytnuté raňajky krátenie o 25% zo sumy pre časové pásmo nad 18 hodín,
 • bezplatne poskytnutý obed krátenie o 40% zo sumy pre časové pásmo nad 18 hodín,
 • bezplatne poskytnutá večera krátenie o 35% zo sumy pre časové pásmo nad 18 hodín.

Náhrady pri zahraničných pracovných cestách

Pri zahraničnej pracovnej ceste patrí zamestnancovi takisto napr. náhrada za preukázané cestovné výdavky a výdavky  za ubytovanie, vedľajšie výdavky, stravu, za cesty na návštevu rodiny,  ale navyše  aj vreckové a poistenie liečebných nákladov v zahraničí.  Ich výška sa však takisto kráti v závislosti od trvania pracovnej cesty. Osobe na pracovnej ceste potom patrí:

 • pri trvaní pracovnej cesty do 6 hodín vrátane – 25 % zo základnej sadzby,
 • pri trvaní pracovnej cesty nad 6 hodín až 12 hodín vrátane – 50% zo základnej sadzby,
 • pri trvaní pracovnej cesty nad 12 hodín – 100% zo základnej sadzby.

V prípade, že má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste bezplatne poskytnuté stravovanie, náhrady sa krátia nasledovne:

 • bezplatne poskytnuté raňajky krátenie o 25% zo sumy pre časové pásmo nad 12 hodín,
 • bezplatne poskytnutý obed krátenie o 40% zo sumy pre časové pásmo nad 12 hodín,
 • bezplatne poskytnutá večera krátenie o 35% zo sumy pre časové pásmo nad 12 hodín.

Ďalšie pravidlá týkajúce sa pracovných ciest

 • v prípade, že sa na pracovnú cestu vyslala osoba na dohodu mimo pracovný pomer, je potrebné mať v dohode zakotvené, že jej budú tieto náhrady preplácané,
 • písomné doklady o pracovnej ceste je zamestnanec povinný predložiť zamestnávateľovi do 10 dní po skončení pracovnej cesty, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode dlhšia doba.
 • zamestnávateľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa predloženia dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode dlhšia doba.
 • pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi preddavok vo výške predpokladaných náhrad. V ostatných prípadoch (napr. pri tuzemskej pracovnej ceste)  je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok len v prípade, že ho zamestnanec o to požiada.
 • Podľa § 19/e Zákona o dani z príjmov si môže uplatniť cestovné výdavky podľa Zákona o cestovných náhradách aj samostatne zárobkovo činné osoby a osoby s príjmami podľa osobitných predpisov.

Prehľad zahraničných cestovných náhrad platných pre rok 2017:

V nasledovnej tabuľke kliknite tu >>

UŽITOČNÉ
INFORMÁCIE