Hoci bola v roku 2020 oznamovacia povinnosť o číslach účtov voči správcovi dane zrušená, minulý týždeň parlament opäť vrátil túto povinnosť do zákona o DPH. Povinnosť sa bude týkať len platiteľov DPH, a oznamovať sa budú všetky čísla účtov – tuzemské aj zahraničné- ktoré podnikateľ využíva na podnikanie  ( to znamená účet, ktorý bude používaný na úhradu  faktúr dodávateľovi, príjem úhrad za poskytnuté dodávky tovarov a služieb, účet pre vratky nadmerného odpočtu ).

Zoznam účtov bude od 1.1.2022 verejne dostupný na portáli Finančnej správy, pretože  každý podnikateľ-platiteľ  bude musieť vo vlastnom záujme preverovať, kam posiela úhradu faktúry za prijaté dodávky tovarov a služieb, ak ich nakúpil od platiteľa DPH.

Prvou povinnosťou, ktorá z novely zákona vyplýva je skontrolovanie úplnosti informácii o číslach účtov, ktoré eviduje Finančná správa a to v termíne do 30.11.2021.

Dňa 15.11.2021, kedy novela zákona nadobúda účinnosť Finančná správa sprístupní na svojom portáli predvyplnené tlačivá, ktoré budú obsahovať nimi evidované čísla účtov. Úlohou platiteľov bude ich skontrolovať, prípadne doplniť zmeny.

Následne bude každý platiteľ povinný vždy bezodkladne oznámiť správcovi dane všetky zmeny, ktoré v zozname čísiel účtov nastanú.

Dôvodom takéhoto opatrenia je posilnenie práva štátu na vymožiteľnosť  dlhov na dani z pridanej hodnoty u podnikateľov.  V minulosti už bol zavedený tzv. inštitút ručenia za daň, tzn. existovali situácie, kedy správca dane mohol dlžnú daň vymáhať na podnikateľovi, ktorý bol v pozícii kupujúceho,  za dlh jeho dodávateľa  na DPH voči štátu .  Išlo však len o špecifické situácie, keď hodnota dodávok bola neprimerane vysoká, alebo nízka, prípadne išlo o transakcie medzi vzájomne prepojenými osobami. Od 1.1.2022 sa tento inštitút ručenia rozširuje aj o situácie, kedy kupujúci uhradí faktúru dodávateľovi  na účet, ktorý nebude oficiálne uvedený v zozname Finančnej správy, a dodávateľ bude dlžníkom na DPH. Preto od nového roku pri úhradách faktúr hlavne na vyššie sumy odporúčam vždy účet skontrolovať na zozname Finančnej správy. Zoznam ešte nie je zverejnený, preto Vám neposielam link.

Zákon zároveň prichádza s novinkou, kedy sa odberateľ môže vyhnúť ručeniu za neodvedenú daň u dodávateľa, vo vyššie uvedených špecifických situáciach, a to tým spôsobom, že DPH z prijatej faktúry uhradí priamo na účet správcu dane, a dodávateľovi zaplatí len cenu bez DPH.