Podvojné účtovníctvo

Cenu vieme s Vami dohodnúť viacerými spôsobmi, výber ponecháme na Vás.

 • Ak sa dohodneme na cene za účtovnú položku cenu stanovujeme vo výške 0,80 € za položku, minimálne však 90 € za mesiac.
  Dôležitá poznámka: položka je zápis v účtovnom denníku, pričom jeden účtovný doklad napr. faktúra, pokladničný doklad predstavuje približne v priemere u platiteľa DPH 3 – 5 účtovných položiek, čo závisí od spôsobu evidencie dokladov firmy, členenia účtovných prípadov, požiadaviek klienta na podrobnosť sledovania nákladov, výnosov, stredísk, a v neposlednom rade určuje počet položiek aj systém ako funguje účtovný SW.

V cene je zahrnutý kompletný mesačný účtovný servis, vrátane bežného poradenstva v oblasti daní a účtovníctva a spracovanie priznania k DPH, a jeho odoslanie správcovi dane.

alebo

 • Cenu vieme dohodnúť podľa počtu dokladov, pričom dokladom rozumieme prijatú faktúru, vystavenú faktúru, pokladničný doklad, interný doklad, skladovú príjemku, skladovú výdajku ak je potrebné účtovať skladové hospodárstvo po dokladoch (niekedy sa dá zaúčtovať jedným dokladom mesačne na základe skladového protokolu) a pod.
  1 – 20 dokladov za mesiac (minimálny mesačný paušál)
  90 € / mesiac

  21 – 35 dokladov za mesiac
  100 € / mesiac

  36 – 60 dokladov za mesiac
  150 € / mesiac

  61 – 90 dokladov za mesiac
  200 € / mesiac

  91 – 120 dokladov za mesiac
  250 € / mesiac

  121 – 150 dokladov za mesiac
  300 € / mesiac

  151 – 200 dokladov za mesiac
  350 € / mesiac

Pri vyššom počte dokladov navrhujeme cenu dohodnúť individuálne.

V cene je zahrnutý kompletný mesačný účtovný servis, vrátane bežného poradenstva v oblasti daní a účtovníctva a spracovanie priznania k DPH, a jeho odoslanie správcovi dane.

alebo

 • Cenu dohodneme individuálne mesačným paušálom.

Za účtovnú závierku a vypracovania podkladu k priznaniu dani z príjmov účtujeme podľa rozsahu prác cenu 180 € – 700 €.

Za ďalšie mimoriadne účtovné služby, ako napríklad spracovanie reportov podľa požiadaviek klienta, veľmi podrobné účtovanie na strediská, zákazky, projekty, v prípade zasielania dokladov mailom, ich tlačenie a zakladanie do šanona a pod. účtujeme cenu 30 € / hodinu.

Pri založení spoločnosti, pokiaľ spoločnosť ešte nie je aktívna, nie je platiteľom DPH, a má minimum dokladov, alebo žiadne vieme počas určitej doby dohodnúť optimálnu symbolickú cenu.

 

Jednoduché účtovníctvo

Položka v účtovnom denníku, v knihe pohľadávok a záväzkov (minimálny mesačný paušál je 50 € / mesiac)
0,70 €

Účtovná závierka, daňové priznanie
100 €  – 150 €


V cene je zahrnutý kompletný mesačný účtovný servis, vrátane bežného poradenstva v oblasti daní a účtovníctva a spracovanie priznania k DPH, a jeho odoslanie správcovi dane.

 

Mzdy a personalistika

Spracovanie mzdy zamestnanca

V cene je zahrnuté výpočet mzdy, zaslanie hlásení do poisťovní a na daňový úrad, zaslanie výplatných pások zodpovednej osobe. Cena platí pre klientov, ktorým spracovávame mesačne účtovníctvo, alebo majú viac ako troch  zamestnancov. Pokiaľ spracovávame pre klienta len mzdy, bez účtovníctva, minimálny mesačný paušál je 35 €. Pri väčšom rozsahu zamestnancov vieme dohodnúť individuálnu cenu.
13 € / osoba / mesiac
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
20 € / osoba

Registrácia nového zamestnanca v poisťovniach a zadanie jeho dát do systému
15 € / osoba

Odhláška zamestnanca z poisťovní a vystavenie výstupných dokladov
15 € / osoba

Registrácia zamestnávateľa v poisťovniach (jednorázovo pri začatí zamestnávania osôb)
100 € / spolu za všetky poisťovne (je potrebné osobné vybavenie)

 

Daňové poradenstvo

Hodinová sadzba za daňové poradenstvo je 60 €

Za registráciu k DPH tak tuzemskej, ako aj zahraničnej osoby účtujeme 120 € jednorázovo. V cene je zahrnutá na základe plnej moci aj osobná účasť pri spísaní zápisnice u správcu dane, ktorá je pri registrácii tuzemských osôb nevyhnutná,

Za registráciu k dani z príjmov účtujeme 50 € jednorázovo,

Za spracovanie priznania k dani z príjmov fyzických osôb účtujeme v prípade príjmov len zo závislej činnosti (typ priznania A) 50 €, pokiaľ plynú zamestnancovi príjmy aj zo zahraničia, účtujeme 100 € za priznanie.

Za spracovanie priznania k dani z príjmov fyzických osôb, ktorým plynie viac druhov príjmov (závislá činnosť, prenájom nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, obchodný podiel, živnosť – paušál) a pod. účtujeme za priznanie 100 € – 200 €.

Spracovanie priznania k dani z motorových vozidiel 20 € priznanie do počtu 2 vozidlá, potom za každé ďalšie vozidlo 10 €.

adea tax cenník

UŽITOČNÉ
INFORMÁCIE