Nárok na príspevok majú zamestnávatelia a SZČO, ktorí sa  v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie dostali do finančných ťažkostí z dôvodu nariadeného uzavretia prevádzok, alebo poklesu tržieb, to však len za splnenia určitých podmienok.

 

Pre účely prijímania príspevkov môžeme zamestnávateľov rozdeliť do dvoch skupín:

 

  1. skupina zamestnávateľov – povinne zavreté prevádzky

sú zamestnávatelia, ktorí  v čase vyhlásenej  mimoriadnej situácie na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR mali povinnosť zatvoriť  svoje prevádzky.  Príspevok od štátu na jedného zamestnanca za marec je vo výške 80% vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci ( náhrada mzdy sa počíta vo výške priemerného zárobku za predchádzajúci štvrťrok ). Príspevok od štátu je v maximálnej hodnote   1100 eur. (Pre náhradu poskytnutú zamestnávateľom zamestnancovi však horná hranica určená nie je, náhrada za marec sa platí zo strany zamestnávateľa v 100 % výške a odvody za zamestnávateľa budú takisto znášať zamestnávatelia. )

Zoznam povinne uzavretých prevádzok nájdete napríklad na tomto odkaze :

https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.php

 

  1. skupina zamestnávateľov a SZČO bez zamestnancov – pokles tržieb.

sú zamestnávatelia, ktorí nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti ale mali pokles tržieb najmenej o 20% ( v marci 10 % ). Táto druhá skupina  sa vzťahuje tak pre  zamestnávateľov, ako aj pre SZČO, ktoré podnikajú bez zamestnancov. Tzn. SZČO, ktorá nemá zamestnancov, a musela zavrieť prevádzku, alebo mala pokles tržieb bude  vždy postupovať podľa tejto druhej skupiny.

Títo zamestnávatelia budú mať nárok na paušálny príspevok na zamestnanca nasledovne :

Príspevok za marec na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok  v práci,  najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci. Výška príspevku je zároveň limitovaná sumami  :

marec 2020:

pokles tržieb                                                       kategórie

menej ako 10%                                                             0,-eur

10 %, – 19,99%                                                            90,- eur

20 %, – 29,99%                                                         150,- eur

30 %, – 39,99%                                                         210,- eur

40 a viac %                                                                270,- eur

Sumy sú za marec alikvotne krátené vzhľadom k termínu, od kedy je vyhlásený mimoriadny stav.

Za apríl bude príspevok štátu vyplatený nasledovne :

pokles tržieb                                                             kategórie             

menej ako 20%                                                                0,- eur

≥ 20 %, od 20,00-39,99%                                          180,- eur

≥ 40 %, od 40,00-59,99%                                          300,- eur

≥ 60 %, od 60,00-79,99%                                          420,- eur

≥ 80 %, od 80% a viac                                                 540,- eur

Pokles tržieb sa určí

  1. Porovnaním tržieb za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019).
  2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
  3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

Príklad výpočtu poklesu : tržby 3/19 1 000 € ( prípadne priemerná tržba za 2019 je 1 000 € ), tržba za 3/20 je 650 €, pokles tržby je 350/1000 = 35 %

U podnikateľov, ktorí vedú podvojné účtovníctvo  sa tržby určujú podľa výnosov ( tzn. vystavených faktúr a tržieb v hotovosti,  za tovary a služby bez ohľadu na ich úhradu ) , pri fyzických osobách, ktoré účtujú v jednoduchom účtovníctve, alebo vedú daňovú evidenciu sa tržby určia na základe prijatých platieb.

 

Všeobecné podmienky pre uplatnenie príspevku:

 

Zamestnávatelia.

Zamestnávateľom je právnická osoba, fyzická osoba, alebo organizačná zložka so sídlom a trvalým pobytom na území SR, ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere. To znamená, že príspevky sa neposkytujú napríklad na „dohodárov“,  na konateľov ktorý pracujú na základe Zmluvy o výkone funkcie alebo Mandátnej zmluvy a tiež na spoločníkov, ktorý vykonávajú prácu pre spoločnosť  bez pracovnej zmluvy.  Ďalšími podmienkami pre poskytnutie príspevku   je,  že zamestnávateľ  vyplatil zamestnancom za prekážky v práci náhradu mzdy, ktorá je za marec vo výške 100 % jeho priemerného zárobku (výnimkou sú zamestnávatelia, ktorí podľa platných kolektívnych zmlúv vyplatili zamestnancom náhradu mzdy v rozmedzí 60% – 100% priemerných zárobkov). Od 4.4.2020 je účinná Novela Zákonníka práce, ktorá znižuje náhradu aj pre malých zamestnávateľov bez kolektívnych zmluv na 80 % priemerného zárobku. Hoci za marec platí povinnosť náhrady vo výške 100%, štát bude  prvej skupine zamestnávateľov refundovať len 80 % náhrady, maximálne však 1 100 €.

Ďalšími podmienkami pre uplatnenie žiadosti o príspevok sú napríklad, že zamestnávateľ  dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok nezruší pracovné miesto,  ďalej skutočnosť, že zamestnávateľ  má splnené odvodové  a daňové povinnosti ku dňu podania žiadosti o príspevok, nemá záväzky voči úradu práce, nie je v konkurze, alebo likvidácii, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania po dobu dvoch rokov pred podaním žiadosti, nemá neuspokojené nároky svojich zamestnancov,   a tiež k 31.12.2019 nie je tzv. podnikom v ťažkostiach ( v zmysle nariadenia Komisie  EU ).

Na záver tohto bodu upozorňujem, že zamestnanec musí  v danom mesiaci vykazovať zamestnanca  v personálnej  dochádzke  pri  spracovaní miezd ako  režim „prekážka na strane zamestnávateľa“ podľa § 142 Zákonníka práce. Tzn. náhrada sa nevzťahuje sa na zamestnanca, ktorý čerpá dovolenku, OČR, home office a pod.  Ako je už aj vyššie uvedené, za dni prekážky na strane zamestnávateľa sa za marec vypláca 100 % náhrada priemerného zárobku za predchádzajúci štvťrok ( 4.q/2019 )

 

SZČO.

Samostatne zárobkovo činnou osobou je fyzická osoba, ktorá napríklad prevádzkuje živnosť  alebo podniká na základe osobitných predpisov ( notári, advokáti, veterinári a pod. ) , ďalej tiež  umelci  a poľnohospodári a pod..   SZČO môže žiadať o príspevok, ak nemá pozastavenú živnosť, a nemá súbežne uzavretý pracovný pomer, a ak začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020. Ďalšou podmienkou je, že bola povinne alebo dobrovoľne poistená do 31.3.2020, alebo mala tzv. odvodové prázdniny  Požiadať o príspevok môže aj SZČO na starobnom, alebo invalidnom dôchodku, alebo osoba, ktorá poberá nemocenské, ošetrovné, materské .  Ďalej platia ja pre SZČO podmienky, ako pre zamestnávateľov, viď odsek vyššie, hlavne čo do nedoplatkov na dani a poistnom, a tiež aj iné.

Termín podania žiadosti je najneskôr do 30.4.2020.

 

Platenie odvodov.

Ako je už vyššie spomenuté, odvody hradí zamestnávateľ  za zamestnancov v plnej výške. Za marec je možnosť odkladu platby odvodov zamestnávateľa a SZČO  do 31.7.2020, avšak  iba vo výške  platieb  odvodov za zamestnávateľa, odvody zrazené zamestnancovi zo mzdy sú splatné v riadnom termíne.  Tento odklad je možný len pri poklese tržieb 40%.  Túto skutočnosť  bude potrebné poisťovniam poskytnúť  nejakým spôsobom, napríklad čestným vyhlásením alebo elektronickým formulárom, spôsob si určuje každá poisťovňa sama.  Podľa informácie na stránke sociálnej poisťovne sa na formulári ešte pracuje, v Dôvere je formulár na elektronickej pobočke.

Čo sa týka ďalších mesiacov, zatiaľ sa   v informačných zdrojoch uvádza,  že pre ďalšie mesiace môže vláda  nariadením ustanoviť aj ďalší odklad povinnosti platenia poistného a to tak pre  zamestnávateľov ako aj  povinne poistených SZČO, ale len pre tých, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

 

Ako podať žiadosť.

Na stránke www.pomahameludom.sk si treba stiahnuť „Žiadosť o poskytnutie príspevku“ a „Výkaz pre priznanie príspevku„.  Zamestnávatelia v prvej kategorii ( zatvorené prevádzky )  môžu podávať žiadosť od 6.4.2020 , zamestnávatelia v druhej kategorii ( pokles tržieb ) od 8.4.2020.

Ohľadom údajov do „Výkazu pre priznanie príspevku“ nás kontaktujte, s týmto Vám budeme musieť pomôcť my.

Tieto dokumenty si na svojom počítači treba vyplniť a odoslať.  Ak máte elektronický podpis, pošlite ich na www.eslovensko.sk

Ak nemáte elektronický podpis, pošlite ich na email príslušného úradu práce – následne vám príde notifikačný email o odoslaní žiadosti. Vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj:

  • poštou na adresu príslušného úradu práce
  • osobne do podateľne príslušného úradu práce.

Zamestnanec úradu práce vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti (overí, či je žiadosť kompletná v súlade s podmienkami tohto oznámenia).

Úrad práce žiadosť a výkaz spracujú, vyhotovia „Dohodu o poskytnutí finančného príspevku“ a zašlú ju vám ju poštou. Vy „Dohodu“ podpíšete a poštou pošlete na príslušný úrad.

Príspevky za marec 2020 budú vyplácané najskôr od 16.4.2020 po doručení podpísaných „Dohôd“

Otázky na call centrum uvádzam telefón +421 2 2211 5656.

 

Spracovala Ingrid Cicáková

UŽITOČNÉ

INFORMÁCIE