Od 1.3.2017 je účinná novela Zákona č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci v oblasti daní. V zmysle tejto novely vzniká niekoľko nových administratívnych povinností pre nadnárodné spoločnosti. To však len v prípade, ak celkový kumulovaný výnos za podniky v skupine presahuje obrat 750 000 000 €. Tzn. prvý krok, ktorý musí nadnárodná poločnosť podniknúť je zistiť, či kumulovaný obrat za skupinu presahuje 750 mil. €.

V prípade, že obrat prekročil stanovený limit, je tu ďalšia povinnosť:

Novela Zákona vyplýva z medzinárodných dohovorov, a obdobné ustanovenia by mali byť zakotvené aj v  obdobných predpisoch v štátoch dohovoru a štátoch dohody. V zmysle Zákona, by mala mať takáto skupina podnikov určený tzv. Hlavný materský subjekt ( ten, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku ), a  ktorý je  povinný v zmysle medzinárodných predpisov v oblasti daní predkladať svojmu správcovi dane tzv. správu o skupine. Prípadne ak nie je možné určiť tzv. Hlavný materský subjekt, mal by byť vymenovaný náhradný materský subjekt, ako zástupca hlavného. Pokiaľ sa na Slovensku vyskytuje firma (alebo stála prevádzkareň) v rámci skupiny, ktorá je len v pozicii tzv. základného subjektu tzn. ktorá je zahrnutá v konsolidovanej účtovnej závierke tejto nadnárodnej skupiny podnikov alebo ktorá nie je zahrnutá v konsolidovanej účtovnej závierke tejto nadnárodnej skupiny podnikov z dôvodu veľkosti alebo významnosti, táto má v zmysle vyššie uvedeného zákona nasledovné povinnosti:

Notifikačnú povinnosť – oznámiť v deň podania priznania správcovi dane, v akom postavení v rámci skupiny sa nachádza (základný, hlavný, náhradný subjekt) a – identifikačné údaje o hlavnom, alebo náhradnom subjekte vrámci skupiny + údaje o finančnom roku. Formulár na oznámenie je v elektronickej podobe na stránke Finančnej správy.

Tzn. pri predpoklade, že sa podniky na Slovensku nachádzajú v pozícii základného subjektu v deň podania priznania budú musieť správcovi dane oznámiť údaje viď vyššie.

V prípade, že je splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok, viď nižšie, základný slovenský subjekt je povinný predkladať správu o skupine. Lehota na podanie správy je 12 mesiacov od oznamovaného finančného roka.  

Podmienky:

  1. hlavný materský subjekt nie je povinný podávať správu podľa jednotlivých štátov v štáte, v ktorom je rezidentom na daňové účely,
  2. štát, v ktorom je hlavný materský subjekt rezidentom na daňové účely, má so Slovenskou republikou platný medzinárodný dohovor, ale v lehote ustanovenej v § 22b ods. 1 na podanie správy podľa jednotlivých štátov za oznamovaný finančný rok nemá platnú dohodu, alebo
  3. došlo k systémovému zlyhaniu štátu, v ktorom je hlavný materský subjekt rezidentom na daňové účely a príslušný orgán Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámil základnému subjektu.

Táto povinnosť už je podstatne náročnejšia, ako notifikačná povinnosť.

Aktuálne je zoznam štátov dohody a dohovoru uverejnený len na internetovej stránke OECD pod nasledujúcim odkazom: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/CbC-MCAA-Signatories.pdf.

UŽITOČNÉ
INFORMÁCIE